Regulamin

REGULAMIN SERWISU

WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WORLDWIDEAKADEMIA.PL

 

z dnia 10.10.2020

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Definicje. Wszystkie zastosowane w niniejszym regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery, niezależnie od użytej liczby pojedynczej czy mnogiej, mają poniższe znaczenie:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,

 2. Organizator – WorldWide sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-828) przy Al. Jana Pawła II nr 11 lok 902, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000696392, której nadano numer identyfikacji NIP: 701-07-18-004, z kapitałem zakładowym 5.000,- PLN,

 3. Usługodawca – Organizator,

 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora na domenie internetowej worldwideakademia.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami,

 5. Kurs – oferowany przez Organizatora kurs „[NAZWA KURSU]” obejmujący szkolenia z obszaru zakupu oraz sprzedaży nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Celem Kursu, Zakresem Kursu, Programem Kursu, Cennikiem oraz Harmonogramem.

 6. Umowa – umowa obejmująca uczestnictwo w Kursie, zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie,

 7. Umowa Konsumencka – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem.

 8. Usługa – wszelkie świadczenia oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia mogą obejmować również wycenę dokonaną na indywidualnie zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu, zmierzające do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu,

 10. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., zawierający Umowę. Klientem Sklepu może być Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 § 1 k.c,

 11. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., a więc zawierający Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

 12. Strony – Organizator oraz Klient (każdy z nich może być z osobna zwany także „Stroną”),

 13. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Klienta wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta, w tym także informacje dotyczące przebiegu Kursu,

 14. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w ramach funkcjonalności Serwisu, umożliwiający utworzenie przez Użytkownika Konta Klienta,

 15. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Serwis (także Klient i Konsument), w tym osoba zainteresowana informacją o ofercie handlowej Organizatora,

 16. Newsletter – informacja handlowa dotycząca ofert Organizatora przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom za ich uprzednio wyrażoną zgodą,

 17. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące zakresu gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników

 18. Kodeks cywilny lub k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145),

 19. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 

 1. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy,

 2. Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak również do Klientów niebędących Konsumentami.

 3. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt z Organizatorem:

 4. adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 11 lik.902 Warszawa (00-828),

 5. adres poczty elektronicznej: daneosobowe@worldwideakademia.pl,

 6. numer telefonu: +48 535 303 886 – kontakt telefoniczny z Organizatorem jest możliwy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00,

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą bądź niedozwolonym działaniem osób trzecich. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za brak kompatybilności Serwisu z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisu powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Ustawy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 9. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia i bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru oraz wyraża zgodę na udostępnianie ich przez Organizatora faktur w formie elektronicznej, jednocześnie Organizator oświadcza, iż posiada zaplecze techniczne umożliwiające odbiór faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej.

 10. Klient wyraża również zgodę na udostępnianie przez Organizatora innych dokumentów księgowych tj. duplikaty faktur, faktury korygujące, noty księgowe, potwierdzenia sald i inne dokumenty, których wystawianie wynika z przepisów prawa, w formie elektronicznej, w sposób jaki został ustalony dla faktur wystawianych w formie elektronicznej, o którym w niniejszym paragrafie

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

 2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania z Serwisu bądź momentu zawarcia Umowy.

 3. Niektóre Usługi świadczone przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone odpłatnie. Odpłaty lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo będzie wynikać z informacji zamieszczonej w Serwisie bądź z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub z odrębnej umowy zawartej z Organizatorem.

 4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Konta Klienta, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  3. konto poczty elektronicznej,

  4. d. korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez siecią usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

  5. włączona obsługa JavaScript, FlashPlayer.

  6. [***]

 5. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może zostać uzależnione od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plugin),

 6. W przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą elektroniczną, niezbędnym może być posiadanie przez Użytkownika programu obsługującego pliki danego typu, w szczególności pdf, doc, docx, jpg.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub urządzeń Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. Organizator nie gwarantuje poprawności systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

 8. Serwis umożliwia Użytkownikowi także zapoznanie się z ofertą handlową Produktów oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

 9. Organizator udostępnia również w ramach Serwisu formularz kontaktowy umożliwiający skierowanie zapytania dotyczącego Usług lub innych funkcjonalności Serwisu. Wiadomość zwrotna stanowiąca odpowiedź Sprzedawcy na złożone zapytanie zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przy czym Organizator zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania – może ona zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy. W takich przypadkach Użytkownik poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego, wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy.

 10. Organizator zastrzega uprawnienie do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego, bez podania przyczyny.

 11. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Użytkownika poprzez Serwis treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

 1. OFERTA KURSOWA

 

 1. Kurs organizowany jest w całości w formie elektronicznej (online) – przez co należy rozumieć ich realizację bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu lub aplikacji do wideokonferencji.

 2. Cel Kursu. Oferta Kursu ma charakter szkolenia wspierającego Klienta w samodzielnym obrocie nieruchomościami.

 3. Zakres Kursu. Kurs obejmuje szkolenia z obszaru zakupu oraz sprzedaży nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i skierowany jest do osób zainteresowanych obrotem nieruchomościami.

 4. Program Kursu. Program obejmujący zakres godzinowy i tematyczny Kursu stanowi Załącznik do Umowy, dostępny pod adresem >> LINK <<.

 5. Cennik. Aktualny cennik Kursu dostępny jest pod adresem >> LINK <<.

 6. Harmonogram. Aktualny harmonogram zajęć dostępny jest pod adresem >> LINK <<.

 7. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany Programu Kursu, Cennika oraz Harmonogramu, bez podania przyczyny. Po zawarciu Umowy, powyższe zmiany wymagają zgody Klienta.

 8. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat Kursu, w tym za wyniki osiągane w obrocie nieruchomościami przez Klientów.

 9. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany platformy szkoleniowej – o czym powiadomi Zleceniodawcę poprzez skierowanie wiadomości mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE

 

 1. Informacje dotyczące Kursu wraz z jego ceną zamieszczoną w Serwisie stanowi wyłącznie informację handlową, nie stanowiąc przy tym oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Przystąpienie do Kursu (zawarcie Umowy) warunkowane jest łącznie:

  1. rejestracją Konta Klienta w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,

  2. zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

  3. zapisem na konkretny Kursu,

  4. dokonaniem terminowej płatności za wybrany Kurs.

 3. Wynagrodzenie należne Organizatorowi (cena Kursu) zgodnie z Cennikiem powiększone o należny podatek od towarów i usług płatne będzie przelewem z góry, w terminie [***] od dnia zapisu na konkretny Kurs na rachunek bankowy Organizatora [***].

 4. Użytkownik, który przystąpi do Kursu spełniając wszystkie powyższe warunki staje się Klientem i zawiera Umowę z Operatorem na warunkach niniejszego Regulaminu, Programu Kursu, Cennika oraz Harmonogramu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią i wyrażeniem zgody na jego włączenie do treści Umowy.

 5. Użytkownik przystępując do Kursu oświadcza, iż posiada dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet oraz programów umożliwiających przeprowadzenie Kursu online, w tym w formie wideokonferencji.

 6. Sama rejestracja Konta Klienta w Serwisie nie jest tożsame z zapisaniem się na Kurs i zawarciem Umowy.

 7. Po zawarciu Umowy do Konta Klienta zostanie przypisany dostęp do Kursu.

 8. Wszystkie informacja dotyczące Kursu będą przekazywane Klientowi za pośrednictwem Serwisu oraz Konta Klienta. Komunikacja z Klientem może być również prowadzona poprzez wiadomości elektroniczne na podany przy rejestracji adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu.

 9. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że:

  1. szkolenia kursowe oraz zajęcia mogą nie być przeprowadzane indywidualnie i wyraża tym samym swoją nieodwołalną zgodę na ich przeprowadzenie grupowo,

  2. dostęp do Kursu wymaga dostępu do sieci Internet oraz posiadania urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów sieci Internet.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem, jak również do odmowy rejestracji Konta Klienta, bez podania przyczyny.

 

 1. KURS

 

 1. W ramach Kursu Klient otrzymuje dostęp do zajęć szkoleniowych w ilości i zakresie wskazanym w Programie Kursu.

 2. Klientowi mogą zostać udostępnione w ramach Kursu także materiały szkoleniowe oraz nagrania zajęciowe w cenie Kursu (dalej jako „Materiały”). Zakres i dostępność Materiałów dla konkretnego Kursu zawiera Program Kursu.

 3. Kurs jest ograniczony czasowo. Rozpoczyna się i kończy w dniach wskazanych w Harmonogramie.

 4. Z chwilą upływu terminu Kursu bądź rozwiązania Umowy, Klient zostaje pozbawiony dostępu do zajęć szkoleniowych oraz Materiałów, na co wyraża on swoją zgodę. Konto Klienta pozostaje jednak aktywne w Serwisie celem umożliwienia Klientowi korzystanie z innych Usług Serwisu.

 5. Klient zobowiązuje się po zakończeniu Kursu do usunięcia wszelkich Materiałów, które zostały przez niego ściągnięte – poza wyszczególnionymi Materiałami co do których zachowania Organizator wyraża swoją zgodę.

 6. Kurs będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem.

 7. Harmonogram może ulec zmianie – w tym zakresie Organizator jest uprawniony do dokonania jego jednostronnej modyfikacji, na co Klient wyraża swoją zgodę. Klient zostanie poinformowany o dokonanych zmianach poprzez wiadomość mailową lub poprzez informację zamieszczoną na Koncie Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.

 8. Klient wyraża swoją nieodwołalną zgodę na korzystanie przez Organizatora z usług podwykonawców w ramach realizacji Umowy oraz przeprowadzenia Kursu.

 9. Udział w zajęciach kursowych i szkoleniach nie jest obowiązkowy.

 10. Jakakolwiek nieobecność na zajęciach kursowych (częściowa czy całkowita) nie uprawnia Klienta do obniżenia wynagrodzenia Organizatora (ceny Kursu).

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan urządzeń Klienta oraz za jakość i stan dostępu do sieci Internet. Wadliwość urządzeń Klienta bądź sieci Internet uniemożliwiająca Klientowi, chociażby częściowo, korzystanie ze szkoleń bądź funkcjonalności wybranej platformy (Serwisu) nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Organizatora (ceny Kursu).

 12. Klient może otrzymywać na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomości automatyczne dotyczące Kursu (powiadomienia systemowe), w którym uczestniczy, na co wyraża swoją zgodę.

 13. Klient nie jest uprawniony do nagrywania dźwięku bądź filmowania szkoleń kursowych ani zajęć.

 14. Klientowi może zostać udostępniona możliwość dokonania anonimowej oceny Kursu lub jego poszczególnych fragmentów.

 15. W ramach Kursu Klient może korzystać z możliwości oceny poziomu swojej wiedzy przez Organizatora poprzez rozwiązanie testów, które zostaną sprawdzone oraz ocenione przez Organizatora. Informacja o ocenie oraz prawidłowych odpowiedziach zostanie zamieszczona w ramach odpowiedniej funkcjonalności Konta Klienta. Możliwość skorzystania z poszczególnych testów przez Klienta może zostać ograniczona czasowo – o czym zostanie poinformowany poprzez Konto Klienta. Po upływie wyznaczonego czasu Klient może zostać pozbawiony dostępu do Testu.

 16. Z uwagi na charakter i sposób prowadzenia Kursu, Organizator będzie posiadać dostęp do danych zgromadzonych na Koncie Klienta, w tym informacji co do postępu szkoleniowego Klienta, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Kursu lub Konta Klienta lub wyników testów – na co Klient wyraża swoją zgodę.

 17. Klient może wypowiedzieć Umową wyłącznie z ważnych powodów, za miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy w takim wypadku wiąże się z obowiązkiem zapłaty proporcjonalnego wynagrodzenia za zawartą Umowę, odpowiadającego dotychczasowemu okresowi kursowemu.

 

 1. KONTO KLIENTA

 

 1. Organizator w ramach funkcjonalności Serwisu, umożliwia Użytkownikom założenie Konta Klienta, ułatwiającego komunikację z Organizatorem oraz zamawianie i korzystanie z Kursów.

 2. Przeglądanie informacji dotyczących Kursów zamieszczonych w Serwisie nie wymaga rejestracji Konta Klienta.

 3. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz postępowania zgodnie z dalszymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Serwisu.

 4. Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, iż dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 5. Założenie i prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne.

 6. Brak zalogowania do Konta Klienta przez okres 12 miesięcy może skutkować jego usunięciem, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę.

 7. Podczas rejestracji Użytkownik będzie zobowiązany do podania wybranego przez siebie loginu i hasła, które stanowić będą dane umożliwiające zalogowanie do Konta Klienta.

 8. Po dokonaniu wszystkich czynności wymaganych przez Formularz Rejestracyjny, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji.

 9. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

 10. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia Konta Klienta w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Serwisu, a także gdy nastąpi zamknięcie bądź likwidacja Serwisu. Wypowiedzenie nastąpi poprzez skierowanie na adres poczty elektronicznej Klienta stosownego oświadczenia bądź poprzez skierowanie oświadczenia w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta.

 11. Organizator umożliwia skorzystanie przez Klienta z funkcjonalności „przypomnij hasło”, dostępnej dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta. Wskazana funkcjonalność umożliwia odzyskanie przez Klienta danych dostępowych do Konta Klienta poprzez ustanowienie nowego hasła dostępowego.

 

 1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Organizator, w wypełnieniu obowiązków z art. 6 ust. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.

 2. Pomimo stosowania przez Organizatora systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane m.in. następujące, potencjalne zagrożenia:

  1. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),

  2. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,

  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,

  4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,

  5. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,

  6. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,

  7. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego

 3. Organizator identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym, Użytkowników o możliwości ich zaistnienia.

 4. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń, zaleca się korzystanie z najnowszego programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego.

 5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, Organizator wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies: >>link<<

 

 1. POUFNOŚĆ

 

 1. Z uwagi na ujawnianie informacji poufnych, Klient potwierdza poufny i zastrzeżony charakter przekazanych informacji, jakie zostaną mu ujawnione w trakcie realizacji Umowy przez Organizatora (przyznania dostępu do Kursu).

 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu „Informacje Poufne” stanowią wszelkie ujawnione Zleceniodawcy informacje, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również wszystkie informacje dowolnego rodzaju w dowolnej formie lub formacie, ustne i pisemne, w tym bez ograniczenia ogółu powyższego, pocztę elektroniczną, faksy, nazwy i adresy podwykonawców, oprogramowanie, kopie elektroniczne dokumentów, dane, wykresy, nagrania ustne i/lub reprodukcje obrazkowe, informacje cyfrowe, które pozyskano przed lub po podpisaniu Umowy, a które dotyczą jej przedmiotu. Korespondencja kursowa objęta jest także tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą handlową Organizatora.

 3. Klient zobowiązuje się zachować poufność tych Informacji Poufnych i podjąć lub powstrzymać się od podejmowania innych działań wymienionych w Regulainie, w tym ich wykorzystywane w sposób prowadzący do ich ujawnienia i/lub wykorzystania bez upoważnienia.

 4. Informacje Poufne obejmują także informacje związane z treścią szkoleń, formy ich prowadzenia, przyjętej metodyki nauczania, treści i formy materiałów szkoleniowych („Informacje Szkoleniowe”).

 5. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Szkoleniowe wyłącznie w ramach Umowy. Zabronionym jest przekazywanie Informacji Szkoleniowych innym podmiotom lub osobom trzecim, którzy nie byli wskazani jako uczestnicy szkoleń.

 6. Klient w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości [***] zł, za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Organizatora przekroczy wysokość kary umownej, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie treści oraz materiały prezentowane w ramach Kursu, w tym Materiały są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego podwykonawców.

 2. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności treści Kursu oraz materiałów prezentowanych lub udostępnionych w ramach realizacji Umowy. Klient zobowiązuje się również (w całości lub części) do niewykorzystywania lub prezentowania innym osobom trzecim, w szczególności w ramach innych szkoleń, publikacji, wystąpień, e-booków, webinarów itp., czy udostępniania lub publikacji w jakiejkolwiek innej formie, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora lub innego właściciela praw autorskich

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe Użytkowników (w tym Klientów oraz Konsumentów) są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: >>link<<.

 2. Informacje związane z polityką Sprzedawcy dotyczącą plików cookies dostępne są pod adresem: >>link<<.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

 

 1. AKTYWACJA KURSU

 

 1. Aktywacja Kursu (przypisanie dostępu do Kursu) nastąpi po upływie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Organizatora. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do skrócenia tego okresu.

 2. Aktywacja Kursu może nastąpić niezwłocznie w przypadku, gdy:

  1. Klient nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

  2. Konsument przed rozpoczęciem świadczenia wyrazi zgodę na wykonanie usługi (przypisanie Kursu do Konta Klienta) – w tym zakresie Konsument oświadcza, iż jest świadomy, że wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy po aktywacji Kursu przez Organizatora.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę z Organizatorem jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg powyższego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

 3. W przypadku dostarczenia Zamówienia partiami lub częściami, wskazany termin biegnie od momentu dostawy ostatniej partii lub części Zamówienia.

 4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

 5. Wskazany wzór oświadczenia stanowi wyłącznie ułatwienie dla Konsumenta i nie jest obowiązkowy.

 6. Konsument zachowa termin do odstąpienia od Umowy także w przypadku, gdy przed jego upływem nada oświadczenie na adres Organizatora.

 7. Konsument może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej pod adresem [***] lub pisemnie na adres [***].

 8. Organizator prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przekazanego w formie elektronicznej.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług oraz realizacją Umów przez Organizatora należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora: [***].

 2. Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne zostaną udzielone przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania – zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy, Organizator udzieli odpowiedzi w tymże terminie.

 3. Odpowiedzi zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z której zgłoszenie zostało wysłane.

 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacji:

  1. imię oraz nazwisko,

  2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,

  3. numer telefonu – celem przyspieszenia i ułatwienia kontaktu,

  4. dane dotyczące reklamowanej usługi, opis dostrzeżonej wady oraz żądanie,

  5. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jak również prawo do zmiany Cennika oraz Programu Kursu oraz zmiany lub odwołania akcji promocyjnych. Organizator zastrzega również prawo do wprowadzenia nowych Usług lub wycofania aktualnych.

 2. Powyższe zmiany nie mają zastosowania do Umów już zawartych, które objęte są treścią wskazanych dokumentów obowiązującą w chwili zawarcia Umowy.

 3. Organizator powiadomi tych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta o dokonanych zmianach Regulaminu poprzez przekazanie nowej treści Regulaminu za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Koncie Klienta.

 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem >>link<< – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.

 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Spory wynikające z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Konta Klienta lub zawartej Umowy i jej wykonania – rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.